37214 Gretna Aug'91 #G67

37214 Gretna Aug'91 #G67

37114 Trawsfynydd branch Aug'98 #G75

37114 Trawsfynydd branch Aug'98 #G75

37514 Hexham Aug'91 #G90

37514 Hexham Aug'91 #G90

37685 Eastleigh Oct'11 #G102

37685 Eastleigh Oct'11 #G102

37672 Lostwithiel May'91 #G113

37672 Lostwithiel May'91 #G113

37087 & 37194 Oct'04 #G119

37087 & 37194 Oct'04 #G119

37675 Lostwithiel May'91 #G132

37675 Lostwithiel May'91 #G132

37402 approaching Tyndrum Lower 1987 #N212

37402 approaching Tyndrum Lower 1987 #N212

BR 37428 Berwick on Tweed Aug'98 #N438

BR 37428 Berwick on Tweed Aug'98 #N438

BR 37428 Berwick on Tweed Aug'98 #N439

BR 37428 Berwick on Tweed Aug'98 #N439

BR Cl.37 37021 Stranraer Mar'86 #N546

BR Cl.37 37021 Stranraer Mar'86 #N546

BR Class 37 37022 Mallaig Apr'84 #N561

BR Class 37 37022 Mallaig Apr'84 #N561

BR Class 37 37112 Mallaig (date unknown) #N562

BR Class 37 37112 Mallaig (date unknown) #N562

BR Class 37 37401 Fort William May'90 #N567

BR Class 37 37401 Fort William May'90 #N567

BR Class 37 37410 Fort William May'87 #N568

BR Class 37 37410 Fort William May'87 #N568

BR Class 37 37026 + ETHEL Oban Aug'85 #N574

BR Class 37 37026 + ETHEL Oban Aug'85 #N574

BR Class 37 37026 + ETHEL Oban Aug'85 #N575

BR Class 37 37026 + ETHEL Oban Aug'85 #N575

BR 37026 & 'The Mexican Bean' Oban Jul'85 #N578

BR 37026 & 'The Mexican Bean' Oban Jul'85 #N578

BR Class 37 37411 Oban Sep'87 #N579

BR Class 37 37411 Oban Sep'87 #N579

BR Class 37 37043 Oban Aug'85 #N583

BR Class 37 37043 Oban Aug'85 #N583